Privacyverklaring

AVG Privacy Verklaring

Download versie

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij de Schoonhovense apotheek, gaat u akkoord met de manier waarop de Schoonhovense  apotheek uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen dat wil zeggen patiënten en zorgverleners te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens

Toegang tot uw gegevens hebben:

 • uzelf;
 • de medewerkers, inleenkrachten, stagiaires werkzaam in de Schoonhovense apotheek die direct betrokken zijn bij de dienstverlening;
 • waarnemend apothekers, in geval van vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
 • dienstapotheek;
 • enkele beheerders van het dossier.

Al deze personen hebben getekend voor geheimhouding.

Gezien het feit dat de Schoonhovense apotheek en Lopikse apotheek nauw samenwerken en gebruik maken van één apotheekinformatiesysteem hebben de bovengenoemde personen die betrokken zijn bij de Lopikse apotheek eveneens toegang tot uw gegevens als dit nodig is in het kader van onze dienstverlening..

Ook zij hebben getekend voor geheimhouding.

Schoonhovense Apotheek

In de Schoonhovense apotheek worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk in het kader van uw zorgvraag en onze dienstverlening en/of nodig voor de financiële afhandeling van de aan u verleende zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn in het kader van de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de apotheek

De Schoonhovense apotheek is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de apotheek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de apotheek als volgt:

 • uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor medicatie-en/of hulpmiddelenverstrekking en advies in het kader van medische zorg;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • u wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw apotheek, maar ook via een folder of via onze website.
 • alle medewerkers van de Schoonhovense apotheek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Schoonhovense apotheek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Wij hebben een aanvraagformulier dat u bij ons kunt opvragen als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De Schoonhovense apotheek is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te (laten) halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.

Nodig voor de aanvraag

Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medicatie dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor de verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

De Schoonhovense apotheek werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, de dienstapotheek, medisch specialisten welke deel uit maken van het behandelteam. Met hen kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden in het kader van en ter bevordering van uw behandeling. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij contra-indicaties, en allergieën, complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo dragen wij als apotheek bij aan medicatieveiligheid.

Cookies en SSL certificaat

Wij gebruiken cookies om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Wanneer u naar onze browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt. Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. 

Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)

De Schoonhovense apotheek kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op onze website of u te informeren over afwijkende levertijden, openingstijden of andere zaken samenhangend met onze dienstverlening. Als u deze informatie niet (meer)  wil ontvangen, of u wil niet dat wij uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden door een  email- te sturen naar het emailadres of postadres zoals vermeld op de website.

Uitwisseling gegevens

De Schoonhovense apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medicatie gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) en dienstapotheken. Bent u 's avonds of in het weekend in de dienstapotheek geweest, dan deelt deze op haar beurt uw medicatiegegevens.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische en medicatie gegevens? Dan gaat uw apotheek hierover graag met u in gesprek. Ook hebben wij in het kader van de AVG een FG (Functionaris Gegevensbescherming) waarmee wij u desgewenst in kontakt kunnen brengen (zie ook het aanvraagformulier).

Daarnaast verwijzen wij naar onze klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen.

 

 

Apotheek Schoonhoven logo
Apotheek Schoonhoven

Copyright © Apotheek Schoonhoven 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Verkoop- en betalingsvoorwaarden